Informacja

INFORMACJA OGÓLNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przepisami Rozporządzenie parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy95/46/WE (dalej RODO), informuję, że:

1.Administratorem danych osobowych jest Polski Związek Niewidomych Środowiskowy Dom Samopomocy DEDAL w Olsztynie z siedzibą w Olsztynie, ul. Paukszty 57, 10-685 Olsztyn.

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań statutowych Środowiskowego Domu Samopomocy DEDAL w tym:

a) wypełnianie obowiązków prawnych,

b) realizacji umów zawartych z kontrahentami

3. W pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, a także innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa lub zgody osoby, której dane dotyczą

5. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani do organizacji międzynarodowej.

6. Dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa.

7. Osobom, których dane osobowe będą przekazywane przysługuje prawo do:

a) dostępu do danych osobowych dotyczących tej osoby

b) sprostowania danych osobowych dotyczących tej osoby

c) ograniczenia, usunięcia, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody z zastrzeżeniem przypadków wymienionych w RODO

d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy osoba, której dane będą przetwarzane uzna, że przetwarzanie tych danych narusza przepisy RODO.

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Kierownik PZN ŚDS „Dedal”

Informacja
Przewiń do góry